Насловна Запослење
Untitled Document
Запослење

На основу Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-14186/2015 од 29. децембра 2015. године, као и Одлукe директора Клиничког центра Крагујевац број 01-1835 од 12. фебруара 2016. године, а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

На основу Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-1551/2014 од 14. фебруара 2014. године и број 112-3654/2015 од 01. априла 2015. године, као и Одлука директора Клиничког центра Крагујевац број 01-514 од 20 јануара 2015. године и 01-4871 од 05.05.2015. године, а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Клинички центар Крагујевац расписује конкурс за пријем у радни однос 1 (једног) санитарног техничара на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од три месеца.

Оглас са свим детаљима и условима конкурса, можете погледати овде.

 

На основу члана 210. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" број 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС" број 30/2010) директор Клиничког центра Крагујевац доноси

ЗАКЊУЧАК
О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА БРОЈ 01-514/1 ПОД ТАЧКОМ I.а)
ЗА ЈЕДНО ИЗВРШИЛАЧКО МЕСТО

Клинички центар Крагујевац расписује конкурс за пријем у радни однос 20 медицинских техничара на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од три месеца.

Оглас са свим детаљима и условима, може се преузети овде, а од 4.фебруара 2015. године, биће објављен на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу "Послови" Националне службе за запошљавање.

На основу члана 130. став 2. у вези са чл. 132. и 133. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС" бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12) и члана 26. ст. 1. тачка 8. Статута Kлиничког центра Крагујевац

 

УПРАВНИ ОДБОР КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ
расписује
КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ
- за мандатни период од 4 године -

Конкурс је објављен у дневном листу "Политика" дана 29.05.2014. године.

На основу Одлуке директора Клиничког центра Крагујевац број 01-5053 од 20. маја 2014. године и члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС" број 36/2010), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО 12 (ДВАНАЕСТ)
МЕСЕЦИ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

На основу одредаба члана 24. ст. 1. тачка 4. Статута Клиничког центра Крагујевац у вези члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС" број 36/2010) Директор доноси

ОДЛУКУ
о потреби заснивања радног односа на одређено време до 12 (дванаест) месеци

са пуним радним временом од четрдесет часова недељно

На основу Одлуке директора Клиничког центра Крагујевац број 01-5053 од 20. маја 2014. године и члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС" број 36/2010), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО 12 (ДВАНАЕСТ)
МЕСЕЦИ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

На основу одредаба члана 24. ст. 1. тачка 4. Статута Клиничког центра Крагујевац у вези члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС" број 36/2010) Директор доноси

ОДЛУКУ
о потреби заснивања радног односа

На основу Одлуке директора Клиничког центра Крагујевац број 01-4805 од 14.05.2014. године и члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС" број 36/2010), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ТРАЈАЊУ ДО 12 (ДВАНАЕСТ) МЕСЕЦИ
ЗА 12 (ДВАНАЕСТ) МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНИЧАРА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И 8 (ОСАМ)
ПОМОЋНИХ РАДНИКА

На основу одредаба члана 24. ст. 1. тачка 4. Статута Клиничког центра Крагујевац у вези члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС" број 36/2010) директор доноси

ОДЛУКУ
о потреби заснивања радног односа на одређено време до 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом 12 (дванаест) медицинских техничара и 8 (осам) помоћних радника

Клинички центар Крагујевац запослиће 90 медицинских техничара са средњим и вишим степеном образовања. Конкурс за запослење расписан је 15. маја 2013. године и ових дана приводи се крају процедура избора нових медицинских техничара.

Реалне потребе за радном снагом у нашој здравственој установи знатно су веће и када би се поштовали европски стандаради, било би посла за још најмање 400 медицинских техничара.

http://www.rtk.co.rs/drustvo/item/11090-posao-za-tehnicare-u-kc-kragujevac

На основу Одлуке директора Клиничког центра Крагујевац број 01-5085 од 15. маја 2013. године и члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС" број 36/2010), а у складу са Кадровским планом за Клинички центар Крагујевац за 2013. годину Министарства здравља Републике Србије број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. године, КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ расписује:

1. ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 45 (ЧЕТРДЕСЕТПЕТ) МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНИЧАРА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА.

На основу Одлуке директора Клиничког центра Крагујевац број 01-5085/3 од 15. маја 2013. године и члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС" број 36/2010), а у складу са Кадровским планом за Клинички центар Крагујевац за 2013. годину Министарства здравља Републике Србије, КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ расписује:

2. ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА ЗА 44 (ЧЕТРДЕСЕТЧЕТИРИ) МЕДИЦИНСКА ТЕХНИЧАРА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И 1 (ЈЕДНОГ) ДИЈЕТЕТИЧАРА - НУТРИЦИОНИСТЕ.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у листу "Послови" Националне службе за запошљавање.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
УЛ. ЗМАЈ ЈОВИНА БР.30
КРАГУЈЕВАЦ

На основу Одлуке директора Клиничког центра Крагујевац број 6530 од 27.07.2010.године, Клинички центар Крагујевац р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1. 1 (једног) доктора медицине.

Услови за заснивање радног односа за радно место

1. Завршен медицински факултет (звање доктор медицине - VII степен стручне спреме),
2. Положен стручни испит,
3. Најмања просечна оцена током студирања 9,00 (девет),
4. Радно искуство од најмање годину дана.

Заинтересовани кандидати за радно место доктор медицине подносе следећу документацију:

- Фотокопију дипломе о завршеном факултету;
- Фотокопију потврде о положеном стручном испиту;
- Потврду о радном искуству након положеног стручног испита на пословима лекара опште праксе;
- Уверење о држављанству;
- Извод из матичне књиге рођених;
- Фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе;
- Потврду да кандидат није под истрагом и да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела која га чине недостојним за обављање лекарског позива;
- Кратку биографију.

Предност имају кандидати који се налазе на постдипломским студијама и/или имају објављене научне радове, односно који су учествовали у научно - истраживачким пројетима.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Кандидати који уђу у ужи избор, биће позвани на разговор са директором Клиничког центра Крагујевац.
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе оригинале или оверене копије горе наведене документације, као и уверење о здравственој способности.
Пријаве слати на адресу:

Клинички центар Крагујевац
ул. Змај Јовина бр. 30
Крагујевац.

Са назнаком: "пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време".

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
УЛ. ЗМАЈ ЈОВИНА БР.30
КРАГУЈЕВАЦ

 

На основу Одлуке директора Клиничког центра Крагујевац број 01-4876 од 10.06.2010.године, Клинички центар Крагујевац р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1. 40 ( четрдесет ) медицинких сестра - техничара на пословима неге.
2. За наведена радна места предвиђен је пробни рад у трајању од 3 (три) месеца.

Услови за заснивање радног односа за радно место

1. Завршена средња медицинска или виша медицинска школа (звање медицинска сестра - техничар IV степен или VI степен стручне спреме),
2. Положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати за радно место медицинска сестра - техничар подносе следећу документацију:
- Фотокопију дипломе о завршеној средњој или вишој медицинској школи;
- Фотокопију потврде о положеном стручном испиту;
- Потврду о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене неге или копију радне књижице (уколико га има);
- Уверење о држављанству;
- Извод из матичне књиге рођених;
- Кратку биографију.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Кандидати који уђу у ужи избор, биће позвани на разговор са директором Клиничког центра Крагујевац.
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе оригинале или оверене копије горе наведене документације.
Пријаве слати на адресу:

Клинички центар Крагујевац
ул. Змај Јовина бр. 30
Крагујевац.

Са назнаком: "пријаве на конкурс за пријем у радни однос на одређено време".