Насловна Организациja Службе Служба за правне и економско финансијске послове
Untitled Document
Служба за правне и економско финансијске послове
Ел. пошта Штампа
.

 

 

 

 

 

 

Управа

Начелници:

 • Миљана Милић, дипл. правник (Одељење за правне послове)
 • Ана Рибарић, дипл. правник (Одељење општих послова)

Организационе јединице

 • Одељење за правне послове
  - Одсек за правне и кадровске послове
  - Одсек за безбедност и здравље на раду
  - Одсек општих послова са писарницом
 • Одељење за економско финансијске послове
  - Одсек финансијског књиговодства
  - Одсек материјалног књиговодства
  - Одсек ликвидатуре са обрачуном зарада
  - Одсек фактурисања са уписом болесника
  - Одсек плана, анализе и цена
  - Одсек интерне контроле
  - Одсек информатике
  - Одсек набавке
 • Одељење општих послова
  - Одсек телефонске централе
  - Одсек обезбеђења
  - Одсек возног парка
  - Одсек исхране болесника
  - Одсек за прање рубља
  - Одсек за одржавање хигијене
  - Музеј здравствене културе

Настанак

Правни послови, као и економско финансијски послови су непосредни пратилац и неодвојиви садржај сваке здравствене установе. Временом су се правни послови и економско финансијски послови издвојили и уобличили у две посебне организационе јединице прво ООУР‐а "Болница" у оквиру Медицинског центра "др Михаило Илић", а затим и КБЦ Крагујевац. У периоду од осамдесетих година двадесетог века до 2006. године постојале су одвојено Служба за правне и опште послове и Служба за економско финансијске послове као самосталне службе КБЦ Крагујевац, да би трансформацијом КБЦ‐а у Клинички центар Крагујевац ове две службе биле обједињене, а све у циљу рационалнијег и ефикаснијег рада.

Развој

Служба за правне и економско финансијске послове основана је у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места Клиничког центра Крагујевац од 01. јуна 2007. године, а у складу са Статутом Клиничког центра Крагујевац из 2006. године. Служба у свом раду настоји да примењује савремена информатичка знања и технике, а све у циљу ефикасније рада и правовременог пружања информација другим организационим јединицама и референтним установама.

Делатност                                                 

Одељење за правне послове има за циљ да Клиничком центру Крагујевац приликом обављања здравствене делатности обезбеди законитост у раду, ефикасно решавање о правима, обавезама и одговорности запослених и заштиту права и правних интереса Клиничког центра Крагујевац у односу са другим органима, организацијама, установама и привредним друштвима, а посебно да корисницима услуга Клиничког центра Крагујевац обезбеди пуно остваривање права на здравствену заштиту у складу са важећим позитивним прописима. Стога се у оквиру Одељења посебна пажња посвећује остваривању права пацијената на здравствену заштиту путем Заштитника пацијентових права.

Будући да Одељење за правне послове располаже подацима о запосленима и пацијентима посебна пажња при прикупљању, обради и коришћењу података се посвећује заштити података у складу са Законом о заштити података о личности ("Сл. Гласник РС" број 97/2008).

У Одељењу за економско финансијске послове обављају се послови везани за: финансијско и материјално књиговодство, ликвидатуру и обрачун зарада, фактурисање и упис болесника, план и анализу, интерну контролу, информатику, набавке и друге послове везане за економију и финансије Клиничког центра Крагујевац.  У раду овог одељења примењују се законски и подзаконски прописи за наведене послове.

Планови

Даљи планови Службе великим делом зависе од развоја мреже и информационог система у оквиру Клиничког центра Крагујевац.

Служба за правне и економско финансијске послове ће у наредном периоду настојати да прати и да примењује савремене информационе технологије, што ће додатно убрзати и олакшати рад, а што ће довести до ефикаснијег и рационалнијег рада саме Службе.

Контакт

Телефони:

 • 034 / 50 ‐ 52 ‐ 73 (Одељење за правне послове и Одељење општих послова)
 • 034 / 50 ‐ 50 ‐ 30 (Одељење за економско финансијске послове)

Е-mail адресе: