Клиника за психијатрију
Штампа
.

 

 

 

 

 

 

Управа

Директор: проф. др Мирјана Јовановић
Главни техничар: Јелена Стојановић

Организационе јединице

Клиника за психијатрију, својим научним и кадровским потенцијалом, спада у ред водећих психијатријских установа у нашој земљи. Клиника у свом саставу има шест одељења:

Настанак и развој

Неуропсихијатријско одељење крагујевачке Опште болнице почиње са радом 29.11.1959. године. Одељење се налазило у непосредној близини садашње Клинике за психијатрију (зграда старог интерног одељења) у за ту сврху наменски направљеној монтажној згради. Одељење је имало 50 постеља, а први начелник је био неуропсихијатар др Александар Терзић. У одељењу је од оснивања, као специјалиста неуропсихијатрије, радила и др Радмила Величковић.

Паралелно са болничком, развијала се и ванболничка психијатријска здравствена заштита. Поред већ постојеће неуропсихијатријске амбуланте, почетком шездесетих година формира се, на иницијативу проф. др Србољуба Стојиљковића, и Диспанзер за лечење и борбу против алкохолизма.

Неуропсихијатријска амбуланта и Диспанзер за лечење и борбу против алкохолизма, су били нуклеус из кога ће се почетком седамдестих година формирати Диспанзер за ментално здравље у складу са тада савременим концептима заштите менталног здравља не само у нашој земљи већ и у свету.

Први шеф диспанзера за ментално здравље 1975. године постаје др Радосав Недељковић.

У оквиру Центра за психијатрију током деведестих година прошлог века под руководством проф. др Славице Ђукић Дејановић интензивира се научно - истраживачки рад, што резултира већим бројем одбрањених магистараских теза и докторских дисертација. Тих година најпре магистрирају, а потом и бране докторске дисертације: др Драган Раванић, др Душан Петровић, др Горан Михајловић и др Драгана Игњатовић Ристић.

Кадровска структура Центра и његов, сада ојачани научни потенцијал стварају суштинске и формалне услове да Центар за психијатрију прерасте у Клинику за психијатрију.

Први директор Клинике за психијатрију постаје проф. др Славица Ђукић Дејановић.

С обзиром да се временом указала потреба да се ванболничка психијатријска заштита унапреди, у складу са савременим тенденцијама, ангажовањем проф. др Славице Ђукић Дејановић је 29.11.1986. године формирана и почела са радом Психијатријска дневна болница.

Делатност - репрезентативне дијагностичке процедуре и услуге

У раду са психијатријским пацијентима на Клиници за психијатрију примењују се следеће савремене процедуре:

У оквиру Клинике за психијатрију од 2005. године почиње са радом центар за супституциону терапију метадоном, а 2009. године званично је и формирано Одељење за болести зависности. Од 2013. године одлуком Министарства здравља, Клиника за психијатрију постаје једна од четири референтне установе за лечење болести зависности, тј. регионални центар за лечење болести зависности за подручје Централне и Западне Србије.

У оквиру Клинике за психијатрију организује се Клуб лечених алкохоличара (четвртком), а лечење алкохолизма се од 2012. године спроводи уз помоћ софтвера за одређивање Лешове типологије алкохолизма, уз одобрење аутора (Prof Otto-Michael Lesch – president of the Austrian Society of Addiction Medicine, Head of the Addiction Medicine Research Group at the Medical University of Vienna, Department of Psychiatry and Psychotherapy).

Вештачења по налогу суда обављају запослени са Клинике који су именовани за судске вештаке, односно који се налазе у Регистру судских вештака Министарства правде.

Наставна и научна делатност

У извођењу наставе на интегрисаним академским студијама мeдицинe, стoмaтoлoгиje, фармације, психологије, основним струковним студијама, као и на специјалистичким, ужим специјалистичким и докторским студијама на Факултету медицинских наука у Крагујевцу са Клинике је укључено седам лекара специјалиста психијатрије у звању:

Нaучнa дeлaтнoст сe oбaвљa крoз спровођење научно-истраживачких прojeката, судско-психијатријских експертиза, студија испитивања лекова, као у виду мeнтoрствa при изрaди дoктoрских дисeртaциja, специјалистичких, ужих специјалистичких и студeнтских рaдoвa.

Планови

На Клиници за психијатрију у плану су:

Други релевантни подаци

Данас Клиника за психијатрију има капацитет од 58 постеља за хоспитални третман и 30 места у Психијатријској дневној болници.

Укупан број запослених је 58, од чега је 15 лекара специјалиста психијатрије и 1 лекар специјалиста дечије психијатрије (од којих је 7 доктора наука), 3 психолога, 2 специјална педагога и један социјални радник.

Наша Клиника је расположена да младим лекарима пружи комплетну услугу едукације, стручног оспособљавања и унапређења њиховог знања из области психијатрије. Допринос свакодневним активностима запослених на Клиници дају и клинички лекари/волонтери од којих је већи број на волонтерској специјализацији.

Контакт

Телефони за контакт:

Увођењем Интегрисаног здравственог информационог система (IZIS) у здравствени систем Републике Србије, прве прегледе за пацијенте у Клиници заказује електронским путем изабрани лекар из Дома здравља, док контролне прегледе заказује лекар специјалиста који је прегледао пацијента по завршеном прегледу. Контролни прегледи се могу заказивати у наредних 6 месеци од првог прегледа, до дана законског важења упута којег је пацијент добио за први преглед. Уколико је потребно да пацијент дође на контролни преглед након истека рока упута, потребно је да обезбеди нови упут од изабраног лекара.
Приказ локације на мапи