Огласи за пријем у радни однос

Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 30 (тридесет) медицинских техничара општег смера (IV степен).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 2 (два) струковна / виша медицинска техничара општег смера (више или високо ообразовање) за потребе Операциониг центра, 1 (једног) струковног / вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Клинике за општу и грудну хирургију, 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV) за потребе Операционог центра, 1 (једног) лабораторијског техничара (IV степен) за потребе Службе за патолошко анатомску дијагностику.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 месеци због повећаног обима посла са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) хемијског техничара или техничара за биотехнологију (средња стручна спрема) ради попуне радног места хемијског техничара.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 месеци због повећаног обима посла са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) службеника за послове заштите, безбедности и здравља на раду (висока стручна спрема) ради попуне радног места службеника за послове заштите, безбедности и здравља на раду за потребе Одсека за безбедност и здравље на раду Одељења за правне послове Службе за правне и економско финансијске послове.