Огласи за пријем у радни однос

Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 15 (петнаест) помоћних радника - основна школа и 3 (три) техничара одржавања одеће - основна школа.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 10 (десет) помоћних радника - основна школа, 1 (једног) мајстора одржавања (средња стручна спрема - електро смер), 4 (четири) РТГ техничара (више или високо образовање) и 1 (једног) хемијског техничара (средња стручна спрема).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен средњег образовања) за потребе Центра за ургентну медицину, 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен средњег образовања) за потребе Центра за дерматовенерологију и 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен средњег образовања) за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) референта за финансијско рачуноводствене послове - средња школска спрема.