Untitled Document

Студенти медицине и спортиста у донаторској акцији за Клинику за педијатрију

Ел. пошта Штампа

Донаторска акција Клинике за педијатрију Клиничког центра Крагујевац за прикупљање средстава за реновирање и набавку потребне опреме, успешно се наставља. Студентски парламент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, у сарадњи са младим спортистом Немањом Пејчиновићем, прикупуо је новчана средства у  износу од око 140.000 динара, за куповину четири рачунара за Клинику за педијатрију.

Опширније...

Професионална оријентација за лекаре ка раду на секундарном и терцијалном нивоу здравствене заштите у области фармакотерапије

Ел. пошта Штампа

Медицинско друштво за рационалну терапију Републике Србије (МЕДРАТ) расписало је конкурс за едукацију свог чланства кроз учешће у програму:

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА ЗА ЛЕКАРЕ КА РАДУ НА СЕКУНДАРНОМ И ТЕРЦИЈАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ОБЛАСТИ ФАРМАКОТЕРАПИЈЕ

Обука ће бити организована у Клиничком центру Крагујевац, као учење кроз практичан рад уз ментора или другог специјалисту, по одлуци руководиоца програма. За учешће у програму могу конкурисати кандидати који испуњавају следеће услове:

1. Да су чланови МЕДРАТ-а,
2. Да имају звање доктора медицине,
3. Да су положили стручни испит за доктора медицине,;
4. Да се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање,
5. Да положе улазни тест који организује МЕДРАТ.

Детаљније информације о програму, доступне су на интернет страници МЕДРАТ-а:
http://www.medrat.edu.rs/Cirilica/ProfesionalnaOrijentacija.html

Одлука о избору кандидата - физиотерапеута за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу члана 24. став 1. тачка 4. Статута Клиничког центра Крагујевац а у вези са чланом 9. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 1/2015) и Одлуке директора Клиничког центра Крагујевац број 01-13628 од 25. октобра 2016. године и Одлуке директора Клиничког центра Крагујевац број 01-1835 од 12. фебруара 2015. године в.д. директора доноси

 

О Д Л У К У
o избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са
пуним радним временом и пробним радом утрајању од 3 (три) месеца

Оглас за пријем једног физиотерапеута у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-14186/2015 од 29. децембра 2015. године, као и Одлука директора Клиничког центра Крагујевац број 01-13628 од 25. октобра 2016. године и Одлука директора Клиничког центра Крагујевац број 01-1835 од 12. фебруара 2015. године , а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Текст Одлуке о потреби заснивања радног односа на неодређено време са пуним радним временом можете погледати овде.

Страна 10 од 64