Untitled Document

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца ради попуне радног места лекара специјалисте анестезиологије са реаниматологијом.

Оглас за пријем лекара у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и то: 51 број 112-5003/2017 од 26. маја 2017. године, као и Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-10414 од 11. октобра 2017. године, све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1 / 2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И
ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Центра за онкологију и радиологију, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

15. октобар 2017. године - Бесплатни превентивни прегледи у Клиничком центру Крагујевац и Дому здравља Крагујевац

Ел. пошта Штампа

Друга у низу акција бесплатних превентивних прегледа, које је покренуло Министарство здравља Републике Србије, биће организована у недељу, 15. октобра 2017. године, у времену од 8:00 до 16:00 часова у Клиничком центру Крагујевац и Дому здравља Крагујевац, по следећем распореду:

Превентивни гинеколошки прегледи (колпоскопија, PAPA тест и ултразвук гинеколошких органа), обављаће се у просторијама Диспанзера за жене, у улици Светозара Марковића 23, са медицинским особљем Дома здравља Крагујевац.

Превентивни хируршки прегледи, са ултразвучним прегледом абдомена, обављаће се у просторијама Ургентног центра, у хируршким амбулантама и Кабинету за ултразвук Службе за радиолошку дијагностику Клиничког центра Крагујевац.

Превентивни уролошки прегледи за дијагностиковање болести простате са узимањем PSA анализе, биће обављани у амбулантама Клинике за урологију и нефрологију Клиничког центра Крагујевац.

Превентивни интернистички прегледи биће обављани у просторијама Поликлиничке службе Клинике за интерну медицину Клиничког центра Крагујевац, на идентичан начин као и приликом првих бесплатних превентивних прегледа.

Оглас за пријем лекара и физичара у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и то: 51 број 112-11219/2016-1 од 24. новембра 2016. године и 51 број 112-5003/2017 од 26. маја 2017. године, као и Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-9608 од 20. септембра 2017. године, све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И
ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за:
a) 1 (један) лекар специјалиста aнестезиологијe са реаниматологијом ради попуне радног места лекара специјалисте aнестезиологијe са реаниматологијом за потребе Службе за анестезију и реанимацију,
б) 1 (један) дипломирани физичар ради попуне радног места дипломираног физичара за потребе Центра за онкологију и радиологију.

Страна 9 од 70