Untitled Document

Оглас за пријем једног физиотерапеута у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-14186/2015 од 29. децембра 2015. године, као и Одлука директора Клиничког центра Крагујевац број 01-13628 од 25. октобра 2016. године и Одлука директора Клиничког центра Крагујевац број 01-1835 од 12. фебруара 2015. године , а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Текст Одлуке о потреби заснивања радног односа на неодређено време са пуним радним временом можете погледати овде.

Оглас за пријем два лекара у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-6150/2016 од 22. јула 2016. године, као и Одлука директора Клиничког центра Крагујевац број 01-13625 од 25. октобра 2016. године, а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Текст Одлуке о потреби заснивања радног односа на неодређено време са пуним радним временом можете погледати овде.

Обавештење за јавност

Ел. пошта Штампа

Клинички центaр Крагујевац, као орган јавне влaсти у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), доставља информације од јавног значаја у складу са поступком регулисаним поменутим Законом. Информације од јавног значаја у смислу овог закона су информације настале у раду или у вези са радом Клиничког центра Крагујевац, садржане у одређеном документу, а односе се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Тражилац информација од јавног значаја је у обавези да достави Клиничком центру Крагујевац захтев за обавештење, увид, издавање копије и упућивање, овлашћеном лицу за информације од јавног значаја Клиничког центра Крагујевац поштом на адресу ул. Змај Јовина број 30, 34000 Крагујевац или електронским путем на адресу uprava@kc‐kg.rs или info@kc‐kg.rs са назнаком 'за овлашћено лице за информације од јавног значаја Клиничког центра Крагујевац'. Поднет захтев мора да испуњава одређену форму односно да садржи назив установе, односно Клиничког центра Крагујевац, име, презиме и адресу тражиоца, прецизнији опис информације која се тражи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Овлашћено лице за информације од јавног значаја Клиничког центра Крагујевац ће непотпуне и неразумљиве захтеве вратити тражиоцу захтева уз упутство о допуни истог. Уколико тражилац захтева не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, или захтев преда неовлашћеном лицу, Клинички ценетар Крагујевац неће узети у разматрање поднети захтев, односно донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Обавештење за јавност

Ел. пошта Штампа

Клинички центар Крагујевац је са предузећем Medis Pharma закључио Уговор о донаторству број 01‐4420 од 18.04.2012. године чији је предмет донација 72 кутије специјалне млечне формуле Novalac IT1, као и Уговор о донаторству број 01‐1800 од 11.02.2016. године чији је предмет донација 48 кутија високо адаптиране млечне формуле Novalac I.

Предмет поменутих уговора није био достављање података о породиљама.

Уговоре можете погледати на следећим линковима:

Страна 9 од 62