Untitled Document

Обавештење о обустави конкурса

Ел. пошта Штампа

Обавештење о обустави конкурса у вези са огласом за пријем у радни однос на одређено време

Одлуке о избору кандидата за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 (дванаест) месеци 3 (три) медицинска техничара општег смера (IV степен)

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 18 (осамнаест) месеци за 4 (четири) лабораторијска техничара, 2 (два) РТГ техничара, 10 (десет) медицинских техничара општег смера, 1 (једног) фармацеутског техничара, 1 (једног) струковног/вишег физиотерапеута и 3 (три) педијатријска техничара

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 10 (десет) месеци за 1 (једног) медицинског техничара општег смера

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) за 4 (четири) помоћна радника и 2 (две) сервирке

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време на период од 18 (осамнаест) за 1 (једног) помоћног радника – основна школа

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 11 (једанаест) месеци за 1 (једног) лабораторијског техничара

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 месеци за 1 (једног) лекара специјалисту физикалне медицине и рехабилитације

Одлука о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

Одлука о избору каддидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време, ради попуне радног места мајстора одржавања

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства за медицинске техничаре.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) лекара специјалисту физикалне медицине и рехабилитације ради попуне радног места лекара специјалисте физикалне медицине и рехабилитације за потребе Службе за физикалну медицину и рехабилитацију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом за 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Центра за гастроентерохепатологију Клинике за интерну медицину.

ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом за 1 (једног) струковног / вишег физиотерапеута (више или високо образовање) ради попуне радног места физиотерапеута за потребе Универзитетског клиничког центра у Крагујевцу.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом за: 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Службе за анестезију и реанимацију, 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Центра за ургентну медицину и 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Клинике за урологију, нефрологију и дијализу.

ОГЛАС за пријем у радни однос због повећаног обима посла на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом за 2 (два) социјална радника (високо образовање другог степена / мастер академске студије) ради попуне радног места социјалног радника за потребе Универзитетског клиничког центра у Крагујевцу.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 18 месеци са пуним радним временом за 1 (једног) мајстора одржавања (средња стручна спрема - електро смер) ради попуне радног места мајстора одржавања Службе за техничке послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за 5 (пет) помоћних радника - основна школа ради попуне радног места помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за 1 (једног) оператера у контакт центру / телефонисте ради попуне радног места оператера у контакт центру / телефонисте за потребе Одељења општих послова Службе за правне и економско финансијске послове.

Страна 7 од 137