Untitled Document

Оглас за пријем медицинских и фармацеутских техничара у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01 - 4179 од 12. априла 2018. године, у складу са Кадровским планом за Клинички центар Крагујевац за 2017. годину број 112-01-505 / 2017-02 од 15. маја 2017. године а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1 / 2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И
ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом:

a) 2 (два) фармацеутска техничара са средњом стручном спремом,
б) 4 (четири) виша медицинска техничара општи смер,
в) 48 (четрдесетосам) медицинских техничара општег смера (средња стручна спрема),
г) 9 (девет) медицинска техничара лабораторијски смер (средња стручна спрема),
д) 9 (девет) медицинских техничара педијатријски смера (средња стручна спрема),
ђ) 3 (три) медицинска техничара гинеколошко-акушерски смера (средња стручна спрема).

Одлука о избору медицинских техничара за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом.

Информација за јавност

Ел. пошта Штампа

На основу захтева из појединих медија, у вези са случајем пацијенткиње Н.П., Клинички центар Крагујевац, у обавези је да поштује поверљивост података из медицинске документације, који спадају у нарочито осетљиве  податаке о личности у складу са Законом о правима пацијената, Законом о заштити података о личности, као и Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Потпуне информације о наведеном случају, доступне су члановима уже подорице, у складу са законом.

Ванредно узорковање микробиолошких анализа у Клиничком центру Крагујевац

Ел. пошта Штампа

Након регистровања повећане инциденце интрахоспиталних инфекција мултирезистентних сојева појединих микроорганизама, Клинички центар Крагујевац је наредио ванредно узорковање микробиолошких анализа у интервентним јединицама лечења здравствене установе.

После добијених резултата микробиолошких испитивања, које спроводи Институт за јавно здравље Крагујевац, Клинички центар Крагујевац ће спровести све законом предвиђене процедуре, у смислу редуковања присутности мултирезистентних сојева микроорганизама.

Обавештење можете погледати овде.

Страна 7 од 74