Насловна Едукација Стручни испити
Untitled Document
Стручни испити

ПОСТУПАК ЗА ПРИЈАВУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА

I ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ И СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА

Пријаве за полагање стручног испита врше се почетком месеца за крај тог месеца (изузев августа месеца).

Пријава са потребном документацијом за полагање стручног испита предаје се у писарници Министарства здравља, ул. Немањина 22-26, Београд, на шалтеру број 1, приземље или препоручено поштом на  наведену адресу, до петог у месецу.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. Читко попуњена молба за пријављивање стручног испита.
  2. Сва документа уредно сложена, и то:
  • стажерска књижица са уредно попуњеним датумима, печатима и потписом одговорног лица,
  • диплома или уверење (оверена фотокопија у општини или суду),
  • за удате фотокопија извода из матичне књиге венчаних (не мора бити оверен),
  • уплатница на име трошкова полагања стручног испита, и то:

- Износ од 8.990,00 динара на жиро рачун Министарства здравља број: 840-742325843-09, позив на бр. 97-50-016, сврха: полагање стручног испита.
- Износ од 200,00 динара за административну таксу уплатити на жиро рачун буџета Републике број: 840-742-221-843-57 са позивом на број 97-50-016.

II ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ САРАДНИКЕ СА СРЕДЊОМ И ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ

Пријава за полагање стручног испита са потребном документацијом за здравствене раднике и здравствене сараднике са средњом и вишом стручном спремом подноси се надлежном институту за јавно здравље или заводу за јавно здравље.

Накнада за трошкове полагања стручног испита за здравствене раднике и здравствене сараднике са средњом и вишом стручном спремом уплаћује се у износу који су утврдили надлежни институти за јавно здравље односно заводи за јавно здравље.

У припреми је решење министра здравља којим ће се утврдити износ уплате за трошкове полагања стручног испита за здравствене раднике и здравствене сараднике са средњом и вишом стручном спремом, о чему ће бити накнадно истакнуто обавештење на WEB SAJTU Министарства здравља.

На пријавама за полагање стручног испита обавезно назначити адресу и број телефона кандидата.

ПОТРЕБНА ЛИТЕРАТУРА:

За све профиле литература за стручни испит може се набавити у Српском лекарском друштву, ул. Џорџа Вашингтона број 19, први спрат, од 9 до 14 часова код Славице или Светлане - (тел. 011/3246-829).


Средња и виша спрема здравствених радника, стручни испит полажу у Градском заводу. Контакт Славица Марјановић 011/323-52-12.


За све остале информације кандидати се могу јавити Наталији Попов на тел. 011/333-4058.


Правилник о припавничком стажу и стручном испиту здравствених радника и здравствених сарадника - преузмите документ (.pdf) 251 KB.

Приправничка књижица за здравствене раднике и здравствене сараднике -
преузмите документ (.xls) 42 KB.

Преузето са интернет странице Министарства здравља: http://www.zdravlje.gov.rs.