Untitled Document

Информација за јавност

Ел. пошта Штампа

Настављајући континуирану акцију антикоруптивних мера у Клиничком центру Крагујевац, под ревизијом су све јавне набавке у установи, а нарочито оне које захтевају сарадњу спољних стручних лица, уз строго поштовање процедуре предвиђене Законом о јавним набавкама, подзаконским актима као и свим другим прописима који регулишу поступке јавних набавки.

Додатном контролом обухваћени су сви покренути поступци јавних набавки добара, услуга и радова, као и поступци чије је покретање планирано у наредном периоду. Контрола обухвата све фазе поступка почев од начина планирања набавки (критеријуме, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, ...), спровођења јавних набавки све до фазе извршења уговора о јавној набавци.

Наведене мере предузимају се као опште мере за спречавање корупције и сукоба интереса, како не би дошло до корупције у планирању јавних набавки, у поступку јавне набавке или током извршења уговора о јавној набавци, све у циљу правовременог откривања, отклањања или умањења штетних последица корупције.