Untitled Document

Оглас за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-3769 од 25. марта 2019. године, све у вези са чланом 7. тачка 1. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС“ број 106/2018), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е


ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 месеци са пуним радним временом и то за:

а) 42 (четрдесетдва) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема),
б) 3 (три) медицинска техничара гинеколошко - акушерског смера (средња стручна спрема),
в) 9 (девет) медицинских техничара педијатријског смера,
г) 4 (четири) медицинска техничара лабораторијског смера (средња стручна спрема),
д) 6 (шест) виша медицинска техничара - општег смера,
ђ) 1 (један) виши радиолошки техничар.