Untitled Document

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: 51 број: 112-10323/2018 од 29. октобра 2018. године као и Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-1220 од 31. јануара 2019. године, све у вези са чланом 7. тачка 1. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 106/2018), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И ПРОБНИМ РАДОМ
У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и то:
a) 1 (један) техничар инвестиционог и техничког одржавања (средња стручна спрема).