Untitled Document

Оглас за пријем медицинских и фармацеутских техничара у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01 - 4179 од 12. априла 2018. године, у складу са Кадровским планом за Клинички центар Крагујевац за 2017. годину број 112-01-505 / 2017-02 од 15. маја 2017. године а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1 / 2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И
ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом:

a) 2 (два) фармацеутска техничара са средњом стручном спремом,
б) 4 (четири) виша медицинска техничара општи смер,
в) 48 (четрдесетосам) медицинских техничара општег смера (средња стручна спрема),
г) 9 (девет) медицинска техничара лабораторијски смер (средња стручна спрема),
д) 9 (девет) медицинских техничара педијатријски смера (средња стручна спрема),
ђ) 3 (три) медицинска техничара гинеколошко-акушерски смера (средња стручна спрема).