Untitled Document

Оглас за пријем дипломираног правника у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: 51 број: 112 - 10386 / 2017 од 25. октобра 2017. године, као и Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01 - 13511 од 27. децембра 2017. године, све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС“ број 1 / 2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И
ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за 1 (једаног) дипломираног правника (висока стручна спрема) ради попуне радног места дипломираног правника за потребе Службе за правне и економско - финансијске послове.