Untitled Document

Оглас за пријем медицинских техничара у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: 51 број: 112 - 10386 / 2017 од 25. октобра 2017. године и 51 број: 112 - 11613 / 2017 од 28. новембра 2017. године, као и Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01 - 13510 од 27. децембра 2017. године, све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И
ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за:

a) 3 (три) виша медицинска техничара општег смера;
b) 1 (један) виши фармацеутски техничар;
c) 22 (двадестетдва) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема);
d) 5 (пет) медицинских техничара гинеколошко - акушерског смера (средња стручна спрема);
e) 3 (три) медицинска техничара педијатријског смера (средња стручна спрема).