Untitled Document

Оглас за пријем дипломираног физичара у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: 51 број 112 - 11219 / 2016 - 1 од 24. новембра 2016. године, као и Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01 - 13509 од 27. децембра 2017. године, све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1 / 2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И
ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за 1 (једаног) дипломираног физичара ради попуне радног места дипломираног физичара за потребе Центра за онкологију и радиологију.