Untitled Document

Оглас за пријем медицинских техничара у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-11121 од 25. октобра 2017. године, у складу са Кадровским планом за Клинички центар Крагујевац за 2017. годину број 112-01-505/2017-02 од 15. маја 2017. године а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 1 / 2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И
ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом за:
a) 2 (два) виша фармацеутска техничара,
b) 4 (четири) виша медицинска техничара општег смера,
c) 43 (четрдесет три) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема),
d) 7 (седам) медицинских техничара лабораторијског смера (средња стручна спрема),
e) 7 (седам) медицинских техничара педијатријског смера (средња стручна спрема),
f) 3 (три) медицинска техничара гинеколошко-акушерског смера (средња стручна спрема).