Untitled Document

Одлукa о исправци Одлуке

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о исправци Одлуке број 01 - 7024 од 19.07.2017. године.

Одлуке о пријему кандидата у радни однос и Одлука о делимичном поништењу Конкурса

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за двадесет доктора медицине и једног дипломираног физичара.

ОДЛУКА о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за: осам виших радиолошких техничара, три виша медицинска техничара општег смера, двадесет четири медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема), четири медицинска техничара гинеколошко - акушерског смера (средња стручна спрема) и једног медицинског техничара педијатријског смера (средња стручна спрема).

ОДЛУКА о поништењу Конкурса за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за доктора медицине за потребе Клинике за дечију хирургију.

Оглас за пријем лекара у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и то: 51 број 112-11219/2016-1 од 24. новембра 2016. године, 51 број 112-1733/2017 од 27. фебруара 2017. године и 51 број 3929/2017 од 5. маја 2017. године, као и Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-4168 од 12. маја 2017. године, све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за:
a) 20 (двадесет) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине,
б) 1 (један) дипломирани физичар ради попуне радног места дипломираног физичара за потребе Центра за онкологију и радиологију.

Оглас за пријем медицинских техничара у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и то: 51 број 112-11219/2016-1 од 24. новембра 2016. године, 51 број 112-1733/2017 од 27. фебруара 2017. године и 51 број 3929/2017 од 5. маја 2017. године, као и Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-4169 од 12. маја 2017. године, све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за:
a) 8 (осам) виших радиолошких техничара,
b) 3 (три) виша медицинска техничара општи смер,
c) 24 (двадесетчетири) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема),
d) 4 (четири) медицинска техничар гинеколошко - акушерског смера (средња стручна спрема),
e) 1 (један) медицински техничар педијатријски смера (средња стручна спрема).

Страна 1 од 59